Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w Krowicy Samej na działce o nr ewid. gruntów 804/2”
Data publikacji: 2014-02-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.2.2014
Lubaczów, 2014-02-25

OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBF-120N w Krowicy Samej na działce o nr ewid. gruntów 804/2 ”, zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Krowica Sama.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny