Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu wydanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa sieci ene
Data publikacji: 2014-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR. 6733.23.2011
Lubaczów, 22.04.2014 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwa:

„Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN 15 kV (kablowej i napowietrznej z przewodami niepełnoizolowanymi na słupach wirowanych) Lubaczów - Żurawica” na działkach o nr ewidencyjnych, w obrębach:

  • Miasto Lubaczów - działki nr ewid.: 1048, 1121,
  • Dąbków, Gmina Lubaczów - działki nr ewid.: 1, 23, 52/2, 53/1, 53/2, 54/5, 54/6, 64/1, 65, 66, 74, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 79, 80, 81/1, 95, 120/1, 120/2, 120/3, 148, 156,
  • Opaka, Gmina Lubaczów - działki nr ewid.: 416, 427, 429, 435/3, 403, 380, 379, 378, 401, 373, 374/1, 374/2, 655, 559/2, 557, 556, 351, 329, 581, 586/3, 586/4, 585/2, 585/1, 589, 588/12, 656, 654/54, 592, 648, 594, 647, 649, 651, 724/1
  • ,Szczutków, Gmina Lubaczów - działki nr ewid.: 178/4, 178/3, 59/2, 59/1, 58, 73, 57, 56/2, 55, 54/3, 53, 664/2, 664/3,
  • Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy - działki nr ewid.: 88, 113, 129, 128, 130, 131, 133, 134, 243, 261, 260, 258, 257, 256, 253, 250, 251, 252, 290, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 213, 212, 211, 210, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 200, 196/4, 199, 336, 337/8, 337/12, 337/13, 337/16, 337/18, 5566, 337/24, 337/25, 337/26, 337/4, 337/2, 18/2, 2301/3, 2300/1, 2298/8, 2298/9, 2298/10, 2298/11, 2298/12, 2298/7, 2298/20, 2298/22, 1937/3, 1402/182, 1402/183, 1939/3, 1941/6, 1942/3, 1943/3, 1944/3, 1945/3, 1946/3, 1947/3, 1948/5, 1949/3, 1950/3, 1951/6, 1952/3, 1953/3, 1920/2, 1919/2, 1918/2, 1917/2, 1954, 1824, 1483/6, 1484/5, 1486/2, 1487/2, 1488/2, 1489/3, 1490/2, 1491/1, 1491/2, 1402/223, 1492/1, 1492/2, 1497/2, 1496, 1498/3, 1499/2, 1501/3, 1502/3, 1504/2, 1506, 1402/227, 1402/222, 1456/2, 1402/229, 1457/2, 1509/2, 1511/5, 1510/2, 1512,

wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak sprawy: UOZ-3.5151.26.2014 z dnia 17.04.2014 r. (22.04.2014 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniając pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z uzasadnieniem, iż planowana inwestycja nie wpływa na zmianę ukształtowania przestrzennego terenu.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej , w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny