Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszk
Data publikacji: 2014-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.16.2014
Lubaczów, dnia 25.09.2014 r.

 


Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Mokrzyca, Gmina Lubaczów na działkach nr ewid.; 264, 212/2, 167/4, 167/5, 167/3 ”.

wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak sprawy: UOZ-1.5151.229.2014 z dnia 23.09.2014 r. (25.09.2014 r. – data wpływu do tut. Urzędu)
umarzając postępowanie, gdyż zamierzenie inwestycyjne, dla którego sporządzono przedmiotowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy obszaru, który nie został objęty żadną
z form ochrony konserwatorskiej z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej , w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny