Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej SN 15 kV zasilania podstawowego dla kopalni siarki Basznia II wraz z niezbędn
Data publikacji: 2014-10-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.14.2014 Lubaczów, 24.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24.10.2014 r. została wydana na wniosek Polskiej Siarki Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aurelia Śmigielska Polimex Engineering sp. z o.o. ul. Lea 202 a,
30-133 Kraków decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej SN 15 kV zasilania podstawowego dla kopalni siarki Basznia II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą” na działkach nr ewid. 992 i 993 w miejscowości Basznia Górna i działce nr ewid. 228/1 w miejscowości Podlesie.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Basznia Górna i Podlesie celem podania do publicznej wiadomości.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny