Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 134 w miejscowości Krowica Lasowa (Boble
Data publikacji: 2014-11-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.18.2014 Lubaczów, dnia 10.11.2014 r.

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 134 w miejscowości Krowica Lasowa (Boble)”.

wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak sprawy: UOZ-1.5151.271.2014 z dnia 07.11.2014 r. (10.11.2014 r. – data wpływu do tut. Urzędu)
umarzając postępowanie, gdyż zamierzenie inwestycyjne, dla którego sporządzono przedmiotowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy obszaru, który nie został objęty żadną
z form ochrony konserwatorskiej z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej , w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny