Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z 3 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanej
Data publikacji: 2015-02-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6730.81.2014 Lubaczów, 2015-02-24


OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w dniu 24.02.2015 r. Wójt Gminy Lubaczów po rozpatrzeniu wniosku Martifer Renewables S. A., ul. Kurniki 4, 31 – 156 Kraków, w imieniu której działają pełnomocnicy Pan Rafał Janiga zam. ul. Ogrodowa 15, 38 – 440 Iwonicz Zdrój oraz Pan Sławomir Zbylut zam. ul. Bohaterów Westerplatte 18/28, 38 – 400 Krosno z dnia 21.11.2014 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z 3 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanej w granicach działek nr ewid. gruntów 898, 899, 900, 901/2, 902, 903 w miejscowości Basznia Górna, 29/1 w miejscowości Sieniawka; dróg dojazdowych i przejazdów po działkach nr ewid. gruntów 899, 900, 901/2, 902 w miejscowości Basznia Górna, 29/1 w miejscowości Sieniawka wraz ze zjazdami z dróg gminnych o nr ewid. gruntów 984 w miejscowości Basznia Górna, 294 w miejscowości Podlesie, 27/3 w miejscowości Sieniawka; placów manewrowych o wymiarach około 28m×50m na działkach nr ewid. gruntów 899, 900, 901/2, 902 w miejscowości Basznia Górna, 29/1 w miejscowości Sieniawka”, wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji w części obejmującej budowę:

  • elektrowni wiatrowej w granicach działek nr ewid. gruntów 898, 899, 900, 901/2, 902, 903 w miejscowości Basznia Górna,
  • dróg dojazdowych i przejazdów po działkach nr ewid. gruntów 899, 900, 901/2, 902 w miejscowości Basznia Górna,
  • placu manewrowego o wymiarach około 28m×50m na działkach nr ewid. gruntów 899, 900, 901/2, 902 w miejscowości Basznia Górna.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz możliwości zapoznania się z zebranymi dotychczas materiałami w sprawie do wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.
Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowościach Basznia Górna i Podlesie.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny