Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów 440/3, 44
Data publikacji: 2015-02-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.2.2015
Lubaczów 2015-02-26

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) że w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38 – 500 Sanok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pana Mieczysław Jakiel pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału w Sanoku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów 440/3, 440/4, 440/5 w miejscowości Szczutków”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Szczutków.

up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny