Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu prostującym z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6733.14.2013 z dnia 04.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu drogowego publi
Data publikacji: 2015-08-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.14.2013 Lubaczów, 20.08.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 20.08.2015 r. zostało wydane postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6733.14.2013 z dnia 04.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów-Szczutków-Duńkowice na działkach nr ewid. 158 i budowie drogi publicznej dojazdowej do osiedla Dąbków 2011 i do gruntów rolnych na działkach nr ewid. 63/2 i 69/2 położonych w miejscowości Dąbków wraz z podziałem tych działek.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz wnieść zażalenie od wydanego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbków.

mgr Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny