Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Farma wiatrowa Piastowo
Data publikacji: 2015-09-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6220.8.2015 Lubaczów, 22 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.), art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),

zawiadamiam, że w dniu 22 września 2015 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Farma wiatrowa Piastowo”, w związku ze zmianą decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17.04.2014 r. znak: IKR.6220.2.2013.

W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. 16 632 16 84 wew. 53, w dni powszednie w godz. 700 – 1500.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowościach, w których będzie realizowane przedsięwzięcie celem podania do publicznej wiadomości.

 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny