Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadniającym pozytywnie w zakresie ochrony pasa drogowego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Sz
Data publikacji: 2015-10-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.19.2015 Lubaczów, dnia 23.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej z zagospodarowaniem otoczenia wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb utworzenia Domu Pomocy Społecznej na działkach nr ewid. 224/7, 224/2 w miejscowości Krowica Lasowa” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak sprawy: PZD.443.95.2015 z dnia 23.10.2015 r. uzgadniając pozytywnie w zakresie ochrony pasa drogowego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia, jak wyżej w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny