Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej ele
Data publikacji: 2016-01-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.22.2015 Lubaczów, dnia 13.01.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz przyłączy do budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1077/1, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1088, 1106, 1108, 1075/6, 1075/8, 1081/1, 1081/2, 1082, 1056, 1059/4, 1072/2, 1072/3, 1061/2, 1052, 1061/1, 1060/2, 1060/1, 1050, 1055, 1072/7, 1075/9, 1104/5, 1072/5 w miejscowości Basznia Górna” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Kolenda zam. ul. Promienna 1/7, 22-600 Tomaszów Lubelski,wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak sprawy: UOZ-1.5151.199.2015 z dnia 12.01.2016 r. (13.01.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w zamierzenie inwestycyjne w aspekcie ochrony konserwatorskiej. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że planowana inwestycja przebiega w pobliżu kapliczki ujętej w gminnej ewidencji zabytków. Przedłożony projekt decyzji spełnia warunki ochrony ww. obiektu. Wnioskowane zamierzenie jest dopuszczalne pod względem konserwatorskim.
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia, jak wyżej w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny