Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji tran
Data publikacji: 2016-01-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.22.2015 Lubaczów, 2016-01-27

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz przyłączy do budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1077/1, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1088, 1106, 1108, 1075/6, 1075/8, 1081/1, 1081/2, 1082, 1056, 1059/4, 1072/2, 1072/3, 1061/2, 1052, 1061/1, 1060/2, 1060/1, 1050, 1055, 1072/7, 1075/9, 1104/5, 1072/5 w miejscowości Basznia Górna” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Kolenda zam. ul. Promienna 1/7, 22-600 Tomaszów Lubelski, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Górna.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny