Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: elektrowni wiatrowej złożonej z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji ene
Data publikacji: 2016-02-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6730.2.2016 Lubaczów, 2016-02-02

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 22.01.2016 r. na wniosek Spółki Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31 – 156 Kraków, w imieniu, której działają pełnomocnicy Pan Rafał Janiga zam. ul. Ogrodowa 15, 38 – 440 Iwonicz Zdrój oraz Pan Sławomir Zbylut zam. ul. Bohaterów Westerplatte 18/28, 38 – 400 Krosno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

  • elektrowni wiatrowej złożonej z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanej w granicach działek nr ewid. gruntów 907, 908, 909, 910, 911, 915 w miejscowości Basznia Górna,
  • dróg dojazdowych i przejazdów po działkach nr ewid. gruntów 909, 910, 911 w miejscowości Basznia Górna oraz zjazdu z drogi o nr ewid. 977/3 na działki o nr ewid. gruntów 910 i 911 w miejscowości Basznia Górna,
  • placu manewrowego o wymiarach około 28m×50m na działkach nr ewid. gruntów 909, 910, 911 w miejscowości Basznia Górna.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postepowania, do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz możliwości zapoznania się z zebranymi dotychczas materiałami w sprawie do wydanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.
Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Górna.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny