Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Data publikacji: 2016-03-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6720.2.2015 Lubaczów, 23.03.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr XV/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów oraz informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium.
Obszar zmiany Studium określony na załącznikach graficznych Nr 1 – 5 do w/w uchwały położony w miejscowości Wólka Krowicka, Młodów, Opaka, Dąbków obejmuje te-ren przeznaczony w szczególności pod planowaną lokalizację:

  •  zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z załącznikiem graficzny nr 1 do w/w uchwały),
  •  zabudowy mieszkaniowo – usługowej (zgodnie z załącznikiem graficzny nr 2 do w/w uchwały),
  •  zmiany układu komunikacyjnego drogi obwodowej m. Lubaczów wraz z wyznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (zgodnie z załącznikiem graficzny nr 3 do w/w uchwały),
  •  zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z załącznikiem graficzny nr 4 do w/w uchwały),
  •  cmentarza (zgodnie z załącznikiem graficzny nr 5 do w/w uchwały).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25.04.2016r.

Wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny