Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/3, 483, 482/2, 479, 478, 471/2, 471
Data publikacji: 2016-04-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.16.2016 Lubaczów, 15.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/3, 483, 482/2, 479, 478, 471/2, 471/1, 470, 465/1, 465/2, 464/2, 458, 457, 453, 452, 449, 448, 445, 444 w miejscowości Załuże” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.56.2016 z dnia 14.04.2016 r. (15.04.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w aspekcie ochrony pasa drogowego.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny