Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukt
Data publikacji: 2016-07-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.21.2016
Lubaczów, 2016-07-29

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.) – zawiadamiam, że w dniu 29.07.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tymce i Załuże na działkach o nr ewid. gruntu: 344, 348, 577/1, 320, 555/2, 576, 575/1, 338, 339, 573, 572, 571, 569, 568, 565, 564, 563, 562/2, 333/1, 318, 319, 331/4, 505, 755, 261/1, 283, 349, 559, 771, 877, 902, 907, 276/5, 757, 765, 772, 901, 909, 506/1, 890, 321, 557, 322/1, 322/2, 327/1, 327/2, 327/3, 560/2, 328, 561, 350/2, 756, 331/3, 331/2, 331/1, 332, 333/2, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 343/2, 345, 553, 554, 555/3, 556/2, 556/3, 558, 560/1, 538/2, 538/1, 539, 904, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 903, 905, 906, 500, 501, 897, 502, 898, 503, 504, 900, 499, 892, 893, 894, 895, 899, 896/1, 300, 258/4, 258/6, 258/8, 284, 285, 295, 294, 887, 886, 286, 287, 288, 289, 934/1, 934/2, 276/4, 276/6, 276/8, 276/7, 280, 279, 281, 282, 875, 267, 268, 269, 270, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764 w miejscowości Tymce oraz 280/2, 283, 284, 1471, 1603/2, 1603/4 w miejscowości Załuże”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Załuże i Tymce.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny