Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 558, 547, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
Data publikacji: 2016-12-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.27.2016 Lubaczów, 28.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 558, 547, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452/2, 453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 463, 464, 466, 467, 468, 448, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/2, 486/1, 487, 488, 489, 490, 491 w miejscowości Opaka”– na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.143.2016 z dnia 28.12.2016 r. uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny