Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Ogłsozenie o spotkaniach
Data publikacji: 2017-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

   Wójt Gminy Lubaczów zaprasza interesariuszy rewitalizacji otwarte spotkanie oraz na wywiady grupowe w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które odbędą się w dniu 1 lutego 2017 roku, zgodnie z przedstawionym harmonogramem czasowym:

  • godz. 10:00 – spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji - sala narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
  • godz. 10:00 – wywiad grupowy z ludźmi młodymi - Remiza OSP w Baszni Dolnej ,
  • godz. 12:00 – wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji publicznych i Radnymi - sala narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
  • godz. 14:00 – wywiad grupowy z organizacjami pozarządowymi - sala narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
  • godz. 16:00 – wywiad grupowy z przedsiębiorcami - sala narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

   Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją, a także projektowane na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących obszar rewitalizacji.

  Powyższe spotkania mają na celu zebranie od mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny