Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej (kierunek od słup Nr 1 do słupa Nr 16 i od stacji trafo 15/0,4 kV do słupa Nr 17) na lin
Data publikacji: 2017-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.2.2017 Lubaczów, 03.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:„Przebudowa linii napowietrznej (kierunek od słup Nr 1 do słupa Nr 16 i od stacji trafo 15/0,4 kV do słupa Nr 17) na linię kablową typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 132, 133/2, 133/1, 134, 135, 136, 137/4, 137/1, 138, 110, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5, 141/4, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42/1, 42/2, 47, 46/1, 1615/8, 1615/1, 1615/2, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 68, 69, 73, 74, 75, 81, 82/2, 82/1, 86 oraz części działki o nr ewid. gruntów 87/1 w miejscowości Antoniki” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Władysława Szczurko, zam. ul. Kasztanowa 11,
37-600 Lubaczów,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.12.2017 z dnia 03.02.2017 r. uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującym warunkiem: przekroczenia poprzeczne drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia (działka nr ewid. 110 w miejscowości Antoniki) linią elektroenergetyczną kablową ziemną typu YAKSX 4×120 mm2 wykonać metodą przewiertów w rurach ochronnych.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny