Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x
Data publikacji: 2017-02-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.4.2017 Lubaczów, 28.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35 m2 do zasilania budynku mieszkalnego ze stacji transf. Szczutków 3 na działkach nr ewid. 657/1, 657/3, 656, 283/7, 283/6, 286, 655, 287/3 w miejscowości Opaka” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Kolenda zam. ul. Promienna 1/7, 22-600 Tomaszów Lubelski,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.23.2017 z dnia 24.02.2017 r. (28.02.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującym warunkiem: szafę kablową SzK usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice (działka nr ewid. 655 w miejscowości Opaka) tuż przy linii rozgradzającej pasa drogowego w/w drogi.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny