Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 do zasilania farmy fotowo
Data publikacji: 2017-03-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.5.2017 Lubaczów, 24.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 do zasilania farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 287/2, 1600/1, 1600/3, 1654, 1656 w miejscowości Załuże, Gmina Lubaczów” – na rzecz PV SOL 3 Sp. z o. o. ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Janiga, zam. ul. Ogrodowa 15, 38-440 Iwonicz Zdrój, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.33.2017 z dnia 22.03.2017 r. (24.03.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującym warunkiem: sieć elektroenergetyczną kablową średniego napięcia typu 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce (działka nr ewid. 287/2 w miejscowości Załuże) w odległości 1,0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego w/w drogi.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny