Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię kablo
Data publikacji: 2017-04-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.13.2017 Lubaczów, 2017-04-06

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) – zawiadamiam, że w dniu 05.04.017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię kablową YAKSX 4x35 mm2 w ciągu drogi powiatowej Lubaczów – Basznia Dolna (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną Antoniki do mostu do przejazdu kolejowego) na działkach o nr ewid. gruntów: 132, 133/2, 133/1, 134, 110, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42/1, 1615/1, 1615/2, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 68, 69, 73, 74, 75, 81, 82/2, 82/1, 86, 87/1, 87/2 w miejscowości Antoniki”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Antoniki.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny