Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki)
Data publikacji: 2017-05-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
IKR.6220.15.2016 Lubaczów, 27 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 30.12.2016 r. Gminy Lubaczów z siedzibą przy ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki)”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art.10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, przy ul. Jasna 1, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art.64 ust.1 i art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) postanowienie o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub o braku takiego obowiązku oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny