Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Data publikacji: 2017-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubaczow.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do pok. nr 4, w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 11.05.2017 r. o godz. 11:00 w sali nr 13 budynku Starostwa Powiatowego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 05.04.2017 r. w następujących formach:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia),
 • na stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl, w zakładce Rewitalizacja),
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubaczów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, dostępne były od 12.04.2017 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl, w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024/Obwieszczenia).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 11.05.2017 r. o godz. 11:00 w sali nr 13 budynku Starostwa Powiatowego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny