Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 14
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2014
Data publikacji: 2014-01-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
III Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr III/30/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr III/29/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i żłobka, prowadzonych przez Gminę Lubaczów
Uchwała nr III/28/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr III/27/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie
Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-30 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
II Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 II Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr II/24/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru ograniczenia kolejowych przewozów pasażerskich na linii nr 101 Munina - Hrebenne, na trasie Rzeszów - Horyniec Zdrój.
Uchwała nr II/23/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2014–2018
Uchwała nr II/22/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr II/21/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 zmieniająca Uchwałę Nr LIV/524/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr II/19/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
  Część: 1 II Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 zmieniająca Uchwałę Nr LII/504/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 zmieniająca Uchwałę Nr LII/506/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok.
Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie”
Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie
Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr I/10/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-29 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
LIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LIII/519/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr LIII/518/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr LIII/517/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 zmieniająca Uchwałę Nr LII/506/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok.
Uchwała nr LIII/516/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dabrowie
Uchwała nr LIII/515/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr LIII/514/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie zasad prowadzenia Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr LIII/513/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie ustalenia użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Lubaczów
Uchwała nr LIII/512/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie zezwolenia Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała nr LIII/511/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku agronomówki w miejscowości Opaka 70
Uchwała nr LIII/510/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr LIII/509/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
LII Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 1 LII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LII/508/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie ufundowania obelisku z tablicami pamiątkowymi
Uchwała nr LII/507/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubaczów
Uchwała nr LII/506/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok.
Uchwała nr LII/505/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 rok.
Uchwała nr LII/504/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr LII/503/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr LII/502/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Lubaczów
Uchwała nr LII/501/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Lubaczów nie stanowiących jej własności
Uchwała nr LII/500/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-26 w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Lubaczów
LI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LI/489/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr LI/488/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona przez Rade Gminy na 2014 rok
Uchwała nr LI/487/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 r.
Uchwała nr LI/486/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Uchwała nr LI/485/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr LI/484/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Załuże”
L Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr L/483/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała nr L/482/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok.
Uchwała nr L/481/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr L/480/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr L/479/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Lubaczów
Uchwała nr L/478/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zmiany Nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów.
Uchwała nr L/477/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lubaczów programu na rzecz rodzin wielodzietnych
Uchwała nr L/476/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Uchwała nr L/474/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie utworzenia Żłobka w Dąbkowie i nadania mu statutu
Uchwała nr L/473/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała nr L/472/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2013
Uchwała nr L/471/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2013 r.
Uchwała nr L/470/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2013 r.
Uchwała nr L/469/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2013 r.
Uchwała nr L/468/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2013 r.
XLIX Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XLIX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIX/467/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-03 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 - 2013 oraz w sprawie zabezpieczenia środków , niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
Uchwała nr XLIX/466/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLIX/465/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-03 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XLIX/464/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-03 w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna”
Uchwała nr XLIX/463/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  Część: 1 XLIX Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIX/462/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-23 w w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała nr XLIX/461/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 rok (CIS)
Uchwała nr XLIX/460/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLIX/459/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-23 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/412/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała nr XLIX/458/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
XLVIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVIII/457/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu pt.: „Nowe Perspektywy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. WND – POKL.07.02.01-18-179/13 nr konkursu: 30/POKL/7.2.1/2013
Uchwała nr XLVIII/456/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLVIII/455/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie”
Uchwała nr XKVIII/454/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLVIII/453/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji
Uchwała nr XLVIII/452/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na finansowanie inwestycji
Uchwała nr XLVIII/451/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie ustalenia użytku ekologicznych na gruntach Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVIII/450/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji "Oleszyce"
Uchwała nr XLVIII/449/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki
XLVII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVII/448/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLVII/447/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
XLVI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVII/446/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 roku
Uchwała nr XLVI/444/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLVI/443/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie udzielenia dotacji dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo" z siedzibą w Dąbkowie
Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XLVI/440/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Uchwała nr XLVI/439/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Basznia Dolna
Uchwała nr XLVI/437/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała nr XLVI/436/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SZCZUTKÓW 2014"
Uchwała nr XLVI/434/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2014 roku
XLV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLV/433/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-28 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka”.
Uchwała nr XLV/432/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-28 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLV/431/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-28 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała nr XLV/430/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-28 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży działki nr 1202/2 położonej w miejscowości Młodów
Uchwała nr XLV/429/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-28 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
XLIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIV/428/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLIV/427/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XLIV/426/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco"
Uchwała nr XLIV/425/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XLIV/424/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XLIV/423/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
Uchwała nr XLIV/422/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-20 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2014 r.
XLIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIII/421/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLIII/420/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIII/419/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIII/418/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej
Uchwała nr XLIII/417/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie przystąpienia przez Gminę Lubaczów do realizacji projektu pt.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w Krowicy Samej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 nr wniosku WND – POKL.09.01.01-18-008/13 nr konkursu: 42/POKL/9.1.1/2013 oraz zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego niepieniężnego
Uchwała nr XLIII/416/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubaczów, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Uchwała nr XLIII/415/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała nr XLIII/414/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.
Uchwała nr XLIII/413/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIII/412/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała nr XLIII/411/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała nr XLIII/410/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-31 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny