Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 15
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2015
Data publikacji: 2015-03-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
XV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/143/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Lubaczów" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
Uchwała nr XV/142/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
Uchwała nr XV/141/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XV/140/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XV/139/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2015 rok
Uchwała nr XV/138/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/252/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Lubaczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała nr XV/137/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/136/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr XV/135/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2016 r.
Uchwała nr XV/134/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-29 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
XIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2015 r,
Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów wartości przekraczającej granicę ustalona przez Radę Gminy na 2015 r.
Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/07 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
XIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018
Uchwała nr XIII/124/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie użytku ekologicznego.
Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów, poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubaczów
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
XII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XII/112/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie złego stanu gminnej drogi Szczutków-Ruda Szczutkowska
Uchwała nr XII/111/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XII/110/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XII/109/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów – Borowa Góra w km 1+080 –km 1+877 przewidzianego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy – Wygnańce Nr 105117R w km 0+000 – km 0+670 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Lisie Jamy – Dąbrowa nr 1680 R” ze środków w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i zabezpieczenie środków finansowych w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 rok.
Uchwała nr XII/106/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany Uchwały X/94/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała nr XII/105/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych nr 195123 R Budomierz - Budomierz Mały i 195123 Rs Budomierz – młyn
Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-30 w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2016-2019
XI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XI/102/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2015 r.
Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona przez Radę Gminy na 2015 r.
Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-25 w sprawie XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego
X Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr X/95/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr X/93/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie zmiany statutu Żłobka w Dąbkowie
Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała nr X/89/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Ziemia Lubaczowska”.
Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2015–2020
Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” w Gminie Lubaczów na lata 2015-2020
IX Sesja Rady Gminy Lubaczów
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.107.2015 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubaczów nr XI/84/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Uchwała nr IX/86/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r
Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2014
Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2014 r.
Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2014 r.
Uchwała nr IX/79/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2014 r.
VIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Gminy Lubaczów oraz dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lubaczów oraz dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-28 w sprawie zmiany uchwały nr VI/61/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubaczów"
VII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr VII/70/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r,.
Uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr VII/68/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubaczów na lata 2015-2018"
Uchwała nr VII/67/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 zmieniająca uchwałę Nr V/45/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sposobu ustalania cen za drewno pozyskiwane z lasów mienia gminnego.
Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Lubaczów wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. „Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Młodowie” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, nr konkursu: 41/POKL/9.1.2/2013, nr projektu: WND-POKL.09.01.02-18-018/13
Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lubaczów w Lokalnej Grupie Działania "Rozwój Ziemi lubaczowskiej" w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020
Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów
VI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr VI/63/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów"
Uchwała nr VI/62/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2015"
Uchwała nr VI/61/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubaczów"
Uchwała nr VI/60/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr VI/59/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody
Uchwała nr VI/58/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomosci
Uchwała nr VI/57/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Centrum Integracji Społecznej
Uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
V Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr V/54/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 rok.
Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 rok.
Uchwała nr V/52/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji
Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji
Uchwała nr V/50/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca – część kanalizacyjna”
Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca – część wodociągowa”,
Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów,
Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie zmiany statutu Żłobka w Dąbkowie.
Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie uchwalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubaczów.
Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-27 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2015 r.
IV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Lubaczów na 2015 r.
Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr IV/38/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 zmieniająca uchwałę Nr V/45/2007 rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sposobu ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego.
Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Gminy Lubaczów
Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2015 r,
Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalona przez Radę Gminy na 2015 rok.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny