Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe 2020

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego) przy realizacji zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opaka (Żuki) i Dąbków (Osiedle) wraz z budową ujęcia wody i rozbudową stacji uzdatniania wody w Szczutkowie 2020-09-10
Trzykrotne orkanowanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz działek na terenie Gminy Lubaczów 2020-04-14
Zakup i ułożenie 160 szt. płyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 3000 mm x 1500 mm x 150 mm na podsypce piaskowej z wykonaniem koryta gr. 10 cm na działkach o nr ewid. 36/37, 95 oraz 103/1 obręb Dąbków, na odcinku wskazanym przez Zamawiającego w terenie. 2020-03-17
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Lubaczów i jej jednostek organizacyjnych oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej i dla Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. z siedzibą w Mokrzycy. Termin składania ofert: 28.02.2020 r., godzina 15:00 2020-02-24
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Gminy Lubaczów i jej jednostek organizacyjnych oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej i dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrzycy. Termin składania ofert: 28.02.2020 r., godzina 15:00 2020-02-24
Podziały działek w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy w celu wydzielenia działek pod drogę publiczną 4KD zgodnie z MPZP Lisie Jamy I 2020-01-16
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny