Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2015

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Wydobycie ropy i gazu ziemnego ze złoża Lubaczów 2015-12-30
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2015-12-17
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, napowietrznej stacji transf 2015-12-10
  Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat Lubaczów 2015-12-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym 2015-12-04
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105123R Budomierz - Młyn”, na działkach nr 1) 346/1, 264, 99, 67 w obrębie ewidencyjnym Bu 2015-11-26
  Obwieszczenie o wydaniu na rzecz Gminy Lubaczów decyzjinr 19/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej z zagospodarowaniem otoczenia wraz ze zmi 2015-11-20
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych wraz z rozbudową o przedszkole na działce nr ewid. 1120 w miejsc 2015-11-19
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemno 2015-11-13
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat Lubaczów. 2015-11-10
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat Lubaczów. 2015-11-10
  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.8.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Farma wiatrowa Piastowo” zmieniająca decyzję Wójta Gminy Lubaczów znak IKR.6220.2.2013 z dnia 17.0 2015-11-06
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 1317, 1320, 1328/8, 1637 w miejscowości Piastowo 2015-11-04
  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia” 2015-11-02
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej z zagospodarowaniem otoczenia wraz ze z 2015-10-29
  Obwieszczenie o postanowieniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły P 2015-10-28
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych wraz z rozbudową o przedszkole na dział 2015-10-28
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne) w Dąbkowie, na działk 2015-10-26
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadniającym pozytywnie w zakresie ochrony pasa drogowego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Sz 2015-10-23
  Obwieszczenie o postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie uzgadniającym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Obwieszczenie o postanowie 2015-10-23
  Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenu górniczego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i moderniz 2015-10-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Farma wiatrowa Piastowo zmieniająca decyzję Wójta Gminy Lubaczów znak IKR.6220.2.2013 z dnia 17.04.2014 r. 2015-10-20
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych wraz z rozbudową o przedszkole na działce nr ewid. 1120 w miejscowości 2015-10-16
  Obwieszczenie o wydaniu na rzecz Gminy Lubaczów decyzji nr 16/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 2015-10-16
  Obwieszczenie o postanowieniu Starosty Lubaczowskiego uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja byłej szkoły podstawowej w Kr 2015-10-14
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 1317, 132 2015-10-13
  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2, w sprawie poinformowania stron o wydaniu postanowienia z dnia 22.09.2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1, o przeprowadzeniu postępo 2015-10-01
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych na boisku sportowym na d 2015-10-08
  Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. grun 2015-09-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 226/1, 586, 1001/1, 1001/2, 2015-09-24
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zag 2015-09-22
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Farma wiatrowa Piastowo 2015-09-22
  Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma wiatrowa Piastowo 2015-09-22
  Obwieszczenie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej jako strony narażenia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacj 2015-09-21
  Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 226/1, 586, 1001/1, 1001/ 2015-09-21
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych o przedszkole na dział 2015-09-18
  Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 226/1, 586, 1001/1, 1001/2, 1002/3 w miejscowości 2015-09-17
  Projekt zmiany nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wyłożony publicznego wglądu 2015-09-11
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 2015-09-09
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKXS 4 x 120 mm2 oraz przyłącza kablowego typu YAKY 4 x 35 mm2 dla zasilania budynku mie 2015-09-08
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów 2015-09-04
  Obwieszczenie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu decyzji znak: SKO 415.48.2015 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lubaczów nr IKR.6730.79.2014 z dnia 30 czerwca 2015 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Farma wia 2015-08-27
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 226/1, 586, 2015-08-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o numerach ewid.: 314, 1360, 446/1 w miejscowości Lisie 2015-08-21
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 1170 w miejscowości Krowica Hołodowska 2015-08-21
  Obwieszczenie o postanowieniu prostującym z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6733.14.2013 z dnia 04.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu drogowego publi 2015-08-20
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKXS 4 x 120 mm2 oraz przyłącza kablowego typ 2015-08-17
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego w 2015-08-11
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym stal DN - 20 do budynku mieszkalnego w miej 2015-08-11
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKXS 4 x 120 mm2 oraz przyłącza kablowego typu 4 x 35 mm2 dla zasilania budy 2015-08-07
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 2015-07-30
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm2 dla zasilania budynku mieszkalnego na działce o nr e 2015-07-30
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o numerach e 2015-07-30
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 1170 w miejscowości 2015-07-28
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17.04.2014 r. znak: IKR.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Piastowo” polegającego n 2015-07-23
  Obwieszczenie o postanowieniu Starosty Lubaczowskiego uzgadniajace projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego n 2015-07-21
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 314, 1360, 446/1 2015-07-21
  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 30.06.2015 r. decyzji 34/2015/IKR/WZ Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30.06.2015 r. znak: IKR.6730.79.2014 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn Farma wiatrowa Załuże 2015-07-21
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym PE – 2015-07-20
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym stal DN - 20 do bu 2015-07-20
  Obwieszczenie o postanowieniu PZDW w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym stal DN - 20 do budynk 2015-07-13
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 476, 487 w miejscowości Krowica Hołodowska 2015-07-09
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 116, 119, 139, 141/11, 141/1 2015-07-09
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm2 2015-07-09
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego w mie 2015-07-06
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym stal DN - 20 do budynku mieszkalnego w miejsco 2015-07-06
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi publicznej gminnej na części działek nr ewid. 932/42 i 932/28 wraz ze skrzyżowaniem jednopoziomowym łączącym projektowaną drog 2015-07-06
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 464, 463, 462, 461, 460 w miejscowości Dąbrowa 2015-07-06
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na 2015-07-02
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484, 547, 527, 526/1, 526/2, 525, 524, 523/2, 523/1, 522, 521 w miejscowości OpakaR 2015-07-01
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą Farma wiatrowa Załuże. 2015-06-30
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV na działkach o nr ewid. grunt 2015-06-22
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z sześciu turbin, każda o mocy do 3,5 MW wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii ele 2015-06-18
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z p 2015-06-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z dwóch turbin, każda o mocy do 3,5 MW wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej 2015-06-18
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 476, 487 w miejs 2015-06-16
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 1 2015-06-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym 2015-06-15
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 476, 487 w miejscowości Krowica Hoł 2015-06-11
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą:Budowa drogi publicznej gminnej na części działek nr ewid. 932/42 i 932/28 wraz ze skrzyżowaniem jednopoziomowym łączącym projekt 2015-06-11
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 476, 487 w miejscowości Krowica Hołodow 2015-06-10
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 116, 119, 139, 141/11, 141/16, 14 2015-06-10
  Obwieszczenie o postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484, 547, 527, 526/1, 526/2, 525, 524, 523/2, 523/1, 522, 5 2015-06-10
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484, 547, 527, 526/1, 526/2, 525, 524, 523/2, 523/1, 522, 5 2015-06-09
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 113, 114, 115, 116, 119, 139, 141/11, 141/16, 14 2015-06-09
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi publicznej gminnej na części działek nr ewid. 932/42 i 932/28 wraz ze skrzyżowaniem jednopoziomowym łączącym projek 2015-06-09
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa-Łukawiec w km 0+000 -5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476 2015-06-08
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 464, 463, 462, 461, 460 w miejscowoś 2015-06-08
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN i budowa przyłączy kablowych oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej NN na działkach o 2015-06-03
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 225, 586, 1002/1, 1002/3, 1005, 1340, 1007, 1009, 1010/2, 1011/2, 1018/ 2015-06-02
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi Młodów nr 242/49 2015-06-01
  Obwieszczenie o postanowieniu Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Przebudowa drogi Młodów nr 242/49 2015-06-01
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat Lubaczów. 2015-06-01
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na d 2015-05-29
  Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 464, 463, 462, 461, 460 w miejscowości Dąbrowa 2015-05-27
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z dwóch turbin, każda o mocy do 3,5 MW wykorzystującej energię wiatru do produkcji ene 2015-05-19
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. Grun 2015-05-18
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewi 2015-05-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ew 2015-05-13
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN i budowa przyłączy kablowych oraz demontaż istnie 2015-05-13
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN i budowa przyłączy kablowych oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej NN na d 2015-05-12
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 225, 586, 1002/1, 1002/3, 2015-05-06
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 or 2015-05-06
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów 2015-05-05
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej elektroener 2015-05-04
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn Budowa publicznej drogi gminnej na działce nr ewid. gruntów 932/42 wraz ze zjazdem z drogi po 2015-05-04
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 464, 463, 462, 2015-05-04
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr ewid. 440/3, 440/4, 440/5 w miejsc 2015-04-27
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN i budowa przyłączy kablowych oraz demontaż istn 2015-04-30
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanita 2015-04-23
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 2015-04-22
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:Budowa sieci wodociągowej na dzia 2015-04-20
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na dział 2015-04-10
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Farma wiatrowa Załuże 2015-04-09
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z sześciu turbin, każda o mocy do 3,5 MW wykorzystującej energię wiatru do produkc 2015-04-09
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 1 2015-04-01
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn YAKXS 4x120, budowa przyłą 2015-03-31
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 225, 2015-03-31
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z sześciu turbin, każda o mocy do 3,5 MW wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elekt 2015-03-24
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Farma wiatrowa Załuże” 2015-03-24
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4 x 120 mm2 z szafą kablową SK-3 na działkach o numerach ewidencyjnych: 747, 748, 74 2015-03-23
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na terenie Ukrainy 2015-03-05
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa doprężarki gazu na KGZ Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów 440/3, 44 2015-02-26
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Młodów nr 242/49”, na działce nr 948/6 w obrębie ewidencyjnym Borowa Góra i nr 151 w obrębie ewidencyj 2015-02-25
  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej złożonej z 3 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanej 2015-02-24
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4 x 120 mm2 z szafą kablową SK-3 na dział 2015-02-24
  Obwieszczenie o wydaniu przez PZDW w Rzeszowie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa linii kablowej elektroenergetycznej YAKY 4×120 mm2 z szafą kablową SK-3 na działkac 2015-02-23
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKY 4 x 120 mm2 z szafą kablową SK-3 na działkach o numerach ewidencyjnych: 747, 748, 74 2015-02-19
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia Budowa linii kablowej YAKY 4×120 mm2 oraz przyłącza k 2015-02-10
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2015/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntów: 388, 389 oraz 405/1, 406, 407 w miejsco 2015-01-23
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: elektrowni wiatrowej złożonej z 3 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji en 2015-01-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: elektrowni wiatrowej złożonej z 6 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji en 2015-01-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: elektrowni wiatrowej złożonej z 2 turbin, każda o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji en 2015-01-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKY 4×120 mm2 oraz przyłącza kablowego YAKY 4×35 mm2 na d 2015-01-13
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach o nr ewid. gruntów: 388, 389 oraz 2015-01-07
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny