Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2019

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2019:
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże 2019-12-30
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki 2019-12-23
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże 2019-12-23
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże 2019-12-20
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2019-12-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 871/2, 871/1, 870/3 w miejscowości Młodów 2019-12-13
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.12.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy na działkach nr ewid. 141/2,141/3 w miejscowości Antoniki 2019-12-11
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wniesieniu odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP odmawiającej Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Lubaczowskiego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiorników (rowy drogowe, rowy melioracyjne, cieki oraz rzeki) z powierzchni przebudowanej drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Budomierz na odcinku Lubaczów -Budomierz w km 6+176 -17+550. 2019-12-05
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1xl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr. ewid. 166/1,166/2,165, 173,175 w m. Lubaczów i działkach nr ewid. 40, 212/1, 213 w m. Mokrzyca. 2019-12-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. gruntów 1615/1, 16115/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 w miejscowości Antoniki 2019-12-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach o nr ewid. gruntów: 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2019-11-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nN YAKXS 4 x 120 mm2, przyłącza kablowego YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże 2019-11-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 871/2, 871/1, 870/3 w miejscowości Młodów 2019-11-21
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.11.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 871/2, 871/1, 870/3 w miejscowości Młodów 2019-11-18
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 organizowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Lubaczowie 2019-11-15
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową. 2019-11-12
Obwieszczenie wójta Gminy Wielkie Oczy o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów na działkach Nr ewid. 227,226/2, 226/1, 234,2,233/2. 233/1 w miejscowości Krowica Lasowa, Gmina Lubaczów, na działkach Nr ewid. 882, 883, 884/1, 885/3, 885/2, 886/4, 886/2, 945, 946, 947, 922, 594/1, 944, 943, 942,941, 940, 939, 938, 937 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy 2019-11-07
Plany polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 organizowanych przez Koła Łowieckie 2019-10-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 871/2, 871/1, 870/3 w miejscowości Młodów 2019-10-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 231, 230, 229, 228, 212/1 w miejscowości Mokrzyca 2019-10-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 1340/10, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/54, 1340/70 w miejscowości Młodów 2019-10-21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu stalowego w km 38,572 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne 2019-10-15
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 231, 230, 229, 228, 212/1 w miejscowości Mokrzyca 2019-10-01
OBWIESZCZENIE Wójta Wielkie Oczy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Wymiana i budowa odcinków i rurociągów gazu na KGZ Lubaczów na działkach Nr ewid. 227,226/2,226/1,234,233/2,233/1 w miejscowości Krowica Lasowa, Gmina Lubaczów, na działkach Nr ewid. 882,883,884/1,885/3,885/2,886/4,886/2,945, 946, 947, 922, 594/1,944,943, 942, 941,940, 939, 938, 937 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy 2019-09-27
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 231, 230, 229, 228, 212/1 w miejscowości Mokrzyca 2019-09-26
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 1340/10, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/54, 1340/70 w miejscowości Młodów 2019-09-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 419, 420, 445, 446/1, 447, 448, 449, 450, 756, 276/8, 276/7 w miejscowości Tymce 2019-09-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 18.09.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 229,231,230,228, w miejscowości Mokrzyca 2019-09-19
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1340/10, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/54, 1340/70, w miejscowości Młodów 2019-09-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 504, 503, 502, 501, 500, 499 2019-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów 883/4, 883/3, 883/2 2019-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piastowo na działkach o nr ewid. gruntów 1344/5, 1344/8, 1344/7 2019-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krowica Sama na działkach o nr ewid. gruntów 168, 169, 170, 173 2019-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy na działce nr ewid. gruntów 206, polegająca na budowie: komory reakcji, pompowni pośredniej oraz wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą 2019-09-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych 2019-09-04
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 419, 420, 445, 446/1, 447, 448, 449, 450, 756, 276/8, 276/7 w miejscowości Tymce 2019-08-29
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 419, 420, 445, 446/1, 447, 448, 449, 450, 756, 276/8, 276/7 w miejscowości Tymce 2019-08-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów:419,420, 445,446/1, 447, 448,449,450,756,276/7,276/8 w miejscowości Tymce 2019-08-28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKS 4 x 120 mm2, przyłączy kablowych YAKS 4 x 35 mm2, szafy kablowej na działkach nr ewid. gruntów: 231, 230, 229, 228, 212/1 w miejscowości Mokrzyca 2019-08-26
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 504, 503, 502, 501, 500, 499 2019-08-23
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów 883/4, 883/3, 883/2 2019-08-23
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krowica Sama na działkach o nr ewid. gruntów 168, 169, 170, 173 2019-08-23
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piastowo na działkach o nr ewid. gruntów 1344/5, 1344/8, 1344/7 2019-08-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 1340/10, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/54, 1340/70 w miejscowości Młodów 2019-08-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy na działce nr ewid. gruntów 206, polegająca na budowie: komory reakcji, pompowni pośredniej oraz wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą 2019-08-22
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krowica Sama na działkach o nr ewid. gruntów 168, 169, 170, 173 2019-08-21
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów 883/4, 883/3, 883/2 2019-08-21
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 504, 503, 502, 501, 500, 499 2019-08-21
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krowica Sama, na działkach nr ewid.168, 169,170,173 2019-08-16
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.08.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymce, na działkach nr ewid. gruntów: 504, 503,502,501,500, 499 2019-08-16
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, na działce nr ewid. gruntów 206, polegająca na budowie: komory reakcji, pompowni pośredniej oraz wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą 2019-08-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 50 miejsc każda na boisku sportowym na działce nr ewid. gruntów 141/17 w miejscowości Antoniki 2019-08-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 215/1, 586, 1019/6, 1019/4, 1019/5 w miejscowości Lisie Jamy 2019-08-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_C wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. gruntów 997 w miejscowości Krowica Hołodowska 2019-08-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii kablowej YAKS 4 x 120 mm2 , przyłączy kablowych YAKS 4 x 35 mm2, szafy kablowej, rozdzielnicy stacyjnej oraz złącza licznikowego na działkach nr ewid. gruntów: 419, 420, 445, 446/1, 447, 448, 449, 450, 756, 276/8, 276/7 w miejscowości Tymce 2019-07-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krowica Sama na działkach o nr ewid. gruntów 168, 169, 170, 173 2019-07-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piastowo na działkach o nr ewid. gruntów 1344/5, 1344/8, 1344/7 2019-07-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów 883/4, 883/3, 883/2 2019-07-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów 504, 503, 502, 501, 500, 499 2019-07-23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubaczów z dnia 18.07.2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów" 2019-07-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna 2019-07-18
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 50 miejsc każda na boisku sportowym na działce nr ewid. gruntów 141/17 w miejscowości Antoniki 2019-07-17
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 215/1, 586, 1019/6, 1019/4, 1019/5 w miejscowości Lisie Jamy 2019-07-17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, na działce nr ewid. gruntów 206 w miejscowości Mokrzyca 2019-07-16
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wielkie Oczy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów na działkach Nr ewid. 227,226/2, 226/1,234,233/2,-23371 w miejscowości Krowica Lasowa, Gmina Lubaczów, na działkach Nr ewid. 882, 883, 884/1,885/3, 885/2, 886/4, 886/2, 945, 946, 947, 922 ,594/1, 944, 943 ,942, 941, 940, 939, 938, 937 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy. 2019-07-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.07.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 215/1, 1019/6, 1019/4, 1019/5, 586 w miejscowości Lisie Jamy 2019-07-10
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.07.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 50 miejsc każda na boisku sportowym na działce nr ewid. 141/17 w miejscowości Antoniki 2019-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po lokalu mieszkalnym na pomieszczenia szkolne w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. gruntów 288 w miejscowości Załuże 2019-07-09
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 215/1, 586, 1019/6, 1019/4, 1019/5 w miejscowości Lisie Jamy 2019-07-09
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_C wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. gruntów 997 w miejscowości Krowica Hołodowska 2019-07-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002 C wraz z urządzeniami towarzyszącymi" na działce nr ewid. 997 w miejscowości Krowica Holodowska 2019-07-03
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna 2019-06-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 50 miejsc każda na boisku sportowym na działce nr ewid. gruntów 141/17 w miejscowości Antoniki na rzecz Gminy Lubaczów, ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów 2019-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po lokalu mieszkalnym na pomieszczenia szkolne w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. gruntów 288 w miejscowości Załuże ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 2019-06-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna ? na rzecz Polskiej Siarki Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, 2019-06-14
Zawiadamiam, że w dniu 14.06.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38 ? 200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agatę Ampulską, HES-GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów: 215/1, 586, 1019/6, 1019/4, 1019/5 w miejscowości Lisie Jamy 2019-06-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji nr 10/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 207/5, 226 w miejscowości Szczutków że na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów 2019-06-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji nr 11/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z wpięciem go do istniejącego układu technologicznego SUW na działce nr ewid. 516 w miejscowości Szczutków że na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów 2019-06-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji nr 8/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 446/1, 289/1, 286/1 w miejscowości Lisie Jamy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Hołysz, przedstawiciela firmy HES-GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk 2019-06-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji nr 9/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 23, 37, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61, 15/3, 15/1, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 10, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów: 32, 33, 31/2, 35/5, 35/4, 35/3, 35/2, 34/1, 31/3, 31/4, 31/5, 30/1, 27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 17, 18, 19, 20/1, 23, 37, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61, 16, 15/3, 15/1, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 10, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3, 95 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach nr ewid. gruntów: 32, 33, 31/2, 35/5, 35/3, 35/2, 34/1, 31/3, 31/4, 31/5, 30/1, 26, 27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów. 2019-06-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002_C na działce nr ewid. gruntów 997 w miejscowości Krowica Hołodowska. 2019-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla zadania pn: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów na działkach Nr ewid. 227, 226/2, 226/1, 234,233/2,233/1 w miejscowości Krowica Lasowa, Gmina Lubaczów, na działkach Nr ewid. 882,883,884/1,885/3,885/2,886/4,886/2,945,946,947,922,594/1, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy 2019-05-30
Obwieszczenie wydaniu decyzji nr 6/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. gruntów: 780, 850/2, 851/1, 852, 853, 855/1, 856, 857, 859/1, 859/2, 860/1, 861/3 w miejscowości Młodów 2019-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna 2019-05-24
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 505, 491, 475, 464/3, 464/4, 464/5 w miejscowości Dąbrowa 2019-05-22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 966, 969, 986/2, 987,1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków. 2019-05-22
Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka wraz z urządzeniami piętrzącymi w postaci mnichów, na dziatkach nr ewidencyjny 676 i 677 obręb 0014 Opaka 2019-05-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów 207/5, 226 w miejscowości Szczutków 2019-05-21
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z wpięciem go do istniejącego układu technologicznego SUW na działce nr ewid. 516 w miejscowości Szczutków 2019-05-21
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 23, 37, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61, 15/3, 15/1, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 10, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów: 32, 33, 31/2, 35/5, 35/4, 35/3, 35/2, 34/1, 31/3, 31/4, 31/5, 30/1, 27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 17, 18, 19, 20/1, 23, 37, 58/13, 58/5, 59/4, 59/6, 60/1, 61, 16, 15/3, 15/1, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 10, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3, 95 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach nr ewid. gruntów: 32, 33, 31/2, 35/5, 35/3, 35/2, 34/1, 31/3, 31/4, 31/5, 30/1, 26, 27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka 2019-05-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 446/1, 289/1, 286/1 w miejscowości Lisie Jamy 2019-05-17
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 446/1, 289/1, 286/1 w miejscowości Lisie Jamy 2019-05-16
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z wpięciem go do istniejącego układu technologicznego SUW na działce nr ewid. 516 w miejscowości Szczutków 2019-05-16
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CMENTARZ DĄBKÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 2019-05-16
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 62, 61, 60/20, 60/19, 162 w miejscowości Krowica Lasowa 2019-05-15
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 207/5, 226 w miejscowości Szczutków 2019-05-14
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z wpięciem go do istniejącego układu technologicznego SUW na działce nr ewid. 516 w miejscowości Szczutków 2019-05-14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po lokalu mieszkalnym na pomieszczenia szkolne w istniejącym budynku Szkoły na działce o nr ewid. gruntów 288 w miejscowości Załuże 2019-05-13
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 207/5, 226 w miejscowości Szczutków 2019-05-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa elektroenergety cznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: cz.dz. 88/2, cz.dz. 61, 60/20, 60/19 w miejscowości Krowica Lasowa 2019-05-10
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 62, 61, 60/20, 60/19, 162 w miejscowości Krowica Lasowa 2019-05-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z wpięciem go do istniejącego układu technologicznego SUW na działce nr ewid. 516 w miejscowości Szczutków 2019-05-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 289/1, 286/1 w miejscowości Lisie Jamy 2019-05-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 505,464/3,464/4, 464/5 w miejscowości Dąbrowa 2019-05-09
Obwieszczenie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzjiw sprawie zmiany koncesji nr 110/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Lubaczów", położonego na terenie gmin wiejskich Wielkie Oczy i Lubaczów oraz gminy miejskiej Lubaczów w województwie podkarpackim. 2019-05-09
OBWIESZCZENIE z dnia 9 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2019-05-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 06.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 58/13, cz.dz. 58/5, 59/4,59/6, 60/1, 61,15/3,15/1,14,13,12/2,12/1,11,5/4,5/3,5/2,5/1,4,3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów: 32, 31/2, 35/5,35/4,35/3, cz.dz. 35/2, cz.dz. 34/1, 31/3, cz.dz.31/4,31/5, cz.dz. 30/1, cz.dz. 27, 30/2,30/3,30/4,30/5,29/1,28/2,28/3,28/4,28/5 położonych w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków-Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 17,18,19,20/1,58/13, cz.dz. 58/5, 59/4,59/6,60/1,61,16,15/3,15/1,14,13, 12/2, 12/1, 11, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach nr ewid. gruntów: 32,31/2,35/5,35/3, cz.dz. 35/2, cz.dz. 34/1,31/3, cz.dz. 31/4, 31/5, cz.dz.30/1,26, cz.dz.27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka 2019-05-08
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 8 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019" 2019-05-08
OBWIESZCZENIE z dnia 8 maja 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CMENTARZ DĄBKÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubaczowa o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Budowa linii kablowej YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni stacyjnej RS, na terenie działek nr 966, 969, 986/2, 987,1121 obr. Lubaczów oraz dz. nr 3 obr. Dąbków 2019-05-06
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewid. gruntów 2019-05-02
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod nazwą Budowa elektroenerget 2019-04-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 505, 491, 475, 464/3, 464/4, 464/5 w miejscowości Dąbrowa 2019-04-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntów 4 2019-04-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów 2019-04-19
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997/10; 1027; 1008/1; 1028; 1032, obręb 2019-04-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ""Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997/10; 1027; 1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, 2019-04-17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i złącza licznikowego ZL-1 oraz wymiana rozdzielni s 2019-04-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka (Żuki) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków (Osiedle) - Opaka 2019-04-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika wod 2019-04-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej, przyłącza kablowego, szafy kablowej oraz złącza licznikow 2019-04-12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu postanowienia dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i z 2019-04-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka na działkach nr ewid. gruntów 2019-04-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. grun 2019-03-28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów 2019-03-28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów 2019-03-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów dotyczący postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: rzebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997 2019-03-26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: "Budowie linii kablowej YAKXS 4xl20mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKXS 4x35mm2, budowa szafy kablowej i 2019-03-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 273, 212/2, 173 w miejscowości Mokrzyca 2019-03-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 402, 313, 223 w miejscowości Opaka 2019-03-08
Obwieszczenie Ministra Środowiska o zakończeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zmiany koncesji nr 110/94 na wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej ze złoża "Lubac 2019-03-01
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 877/2, 877/4, 87 2019-02-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2, 4x70mm2 oraz przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. gruntów: 371/1, 372 2019-02-26
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 273, 212/2, 173 2019-02-19
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcina sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 402, 313, 223 w 2019-02-14
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa odcina sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 273, 212/2, 173 w miejscowości Mok 2019-02-12
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa odcina sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 402, 313, 223 w miejscowości Opaka 2019-02-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm, budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm, budowa szafy kablowej, budowa złącza 2019-02-08
Obwieszczenie PZDW w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. 877/2, 877/4, 877/ 2019-02-08
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod nazwą Budowa odcinka sieci 2019-02-07
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.02.2019 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod nazwą Budowa odcinka sieci ga 2019-02-05
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2, 4x70mm2 oraz przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 2019-02-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+210 - km 2+739, na działkach o nr ewid. 2019-01-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+210 - km 2+739, na działkach o nr ewid. 2019-01-30
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr 2019-01-28
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 n 2019-01-28
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm2, 4x70mm2 oraz przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr 2019-01-24
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr 2019-01-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 2019-01-22
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia Budowa linii kablowej typu 2019-01-17
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.01.2019 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kablowej o 2019-01-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kościuszki) w miejscowości Młodów działki nr 2019-01-14
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w ciąg 2019-01-14
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 110/94 na wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej ze złoża Lubaczów, położonego na terenie gmin wiejskich Wielkie Oczy i Lubaczów oraz gminy miejskiej Lubaczów w w 2019-01-11
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x 120 mm2 ora 2019-01-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 2019-01-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 2019-01-10
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny