Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2020

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2020:
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna, na działkach o nr ewid. gruntów: 1061/3, 1063, 1080, 1082 2020-12-28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2020-12-18
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna, na działkach o nr ewid. gruntów 1061/3,1063,1080,1082. 2020-12-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 465/2, 466, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9, 465/1 2020-12-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nn 0,4kV zasil. ze stacji transformatorowej 15/0,4kv KROWICA SAMA I na działkach o nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17,156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2,347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama, 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2020-12-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1693R w m. Krowica Hołodowska ? Cetynia, nr 1694R Łukawiec ? Krowica Hołodowska, 13254R Krowica Sama ? Blusy, na działkach o nr ewid. gruntów: 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 172, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama, 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2020-12-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wiatą grillową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1087 w miejscowości Basznia Górna 2020-12-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc każda na boisku sportowym na działce o nr ewid. gruntów 416 w miejscowości Lisie Jamy 2020-12-10
Obwieszczenie Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r., dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-12-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywa do 2027 r. 2020-12-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania postanowienia prostujące omyłkę pisarską w ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.9.1.2020.PW.29, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów, na terenie miejscowości: Stary Lubliniec, Nowe Sioło, Niemstów i Folwarki, gmina Cieszanów oraz Załuże, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. 2020-12-03
Obwieszczeni Wójta Gminy Lubaczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka (dla stron postepowania administracyjnego) 2020-11-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka (dla Społeczeństwa) 2020-11-30
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2020-11-30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna na działkach o nr ewid. gruntów 1061/3, 1063, 1080, 1082 2020-11-24
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wiatą grillową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1087 w miejscowości Basznia Górna 2020-11-20
Obwieszczenie ? Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka 2020-10-30
Obwieszczenie o podjęciu zwieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów ? Lubaczów na terenie Gminy Lubaczów. 2020-11-02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-10-28
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy 2020-10-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2020-10-26
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka 2020-10-26
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 organizowanych przez Koło - Stowarzyszenie Myśliwskie Cietrzew w Lubaczowie 2020-10-21
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 organizowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Lubaczowie 2020-10-21
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 organizowanych przez Koło Łowieckie Sarenka w Lubaczowie 2020-10-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 20.10.2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów 2020-10-20
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 14 października 2020 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW 2020-10-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW 2020-10-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2020-10-08
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy 2020-10-06
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-10-06
Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości że została wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-10-06
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lubaczów stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy 2020-09-25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 - moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 - moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW 2020-09-18
OBWIESZCZENIE zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 2020-09-18
Obwieszczenie o. wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów 2020-09-17
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów 2020-09-17
Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości że, w dniu 3 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy 2020-09-08
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy 2020-09-08
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-09-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 635, 637/2, 637/1 w miejscowości Młodów 2020-09-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 948/5, 997/1, 999/1, 999/2 w miejscowości Karolówka 2020-09-02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-08-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów 2020-08-24
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 895, 500, 501, 502, 756 w miejscowości Tymce 2020-08-20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-20
Obwieszczenie Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-08-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-08-20
Obwieszczenie - Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-08-20
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OPAKA 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu 2020-08-20
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 17.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 895,500,501,502,756 w miejscowości Tymce 2020-08-18
OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów 2020-08-18
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów", na terenie miejscowości: Stary Lubliniec, Nowe Sioło, Niemstów i Folwarki, gmina Cieszanów oraz Załuże, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. 2020-08-13
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów", na terenie miejscowości: Stary Lubliniec, Nowe Sioło, Niemstów i Folwarki, gmina Cieszanów oraz Załuże, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. 2020-08-13
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zaplecza technicznego kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów na działce nr ewidencyjny 34/1 obręb Sieniawka 2020-08-12
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-08-12
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 635, 637/2, 637/1 w miejscowości Młodów 2020-08-11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 948/5, 997/1, 999/1, 999/2 w miejscowości Karolówka 2020-08-11
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 635,637/2,637/1 w miejscowości Młodów 2020-08-11
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 948/5,997/1, 999/1, 999/2 w miejscowości Karolówka 2020-08-11
OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy 2020-08-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków 2020-08-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 483, 482/2, 479 w miejscowości Załuże 2020-08-04
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Farma wiatrowa Załuże aktualne są warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Lubaczów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2014 r., znak: IKR.6220.3.2013 2020-07-31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna 2020-07-30
Obwieszczenie Burmistrz MiG Cieszanów o wydaniu opinii i pozytywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów ? Lubaczów" 2020-07-29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 895, 500, 501, 502, 756 w miejscowości Tymce 2020-07-28
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów 2020-07-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.07.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 444/2,463,445,446/8,446/5,446/9, w miejscowości Młodów 2020-07-21
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-07-20
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów opiniujących przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 - moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW 2020-07-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Huta Kryształowa wewnątrz zabudowy, na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 63/14, 63/19 położonych w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2020-07-15
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 483, 482/2, 479 w miejscowości Załuże 2020-07-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 635, 637/1, 637/2 w miejscowości Młodów 2020-07-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 948/5, 997/1, 999/1, 999/2 w miejscowości Karolówka 2020-07-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Krowica Sama wewnątrz osiedlowa o numerze 132546R, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 808/26 położonej w miejscowości Krowica Sama 2020-07-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 2020-07-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Basznia Dolna ? Sołotwina o numerze 132508R, na działkach o nr ewid. gruntów: 90/5, 90/6 położonych w miejscowości Basznia Dolna 2020-07-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opaka, na działkach o nr ewid. gruntów: 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Opaka, na działkach o nr ewid. gruntów: 557, 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 2020-07-09
OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-07-09
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 483, 482/2, 479 w miejscowości Załuże 2020-07-08
OBWIESZCZENIEo postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna 2020-07-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna 2020-07-08
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 01.07.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach ewid. gruntów 1489/2,1479/2,666/2,666/26 w miejscowości Basznia Dolna 2020-07-02
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 01.07.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 483,482/2,479 w miejscowości Załuże 2020-07-02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów 2020-06-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r., dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-06-26
Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2020-06-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Huta Kryształowa wewnątrz zabudowy, na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 63/14, 63/19 położonych w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2020-06-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 329/1, 287/2, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1429 2020-06-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Krowica Sama wewnątrz osiedlową o numerze 132546R, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 808/26 położonej w miejscowości Krowica Sama 2020-06-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Basznia Dolna ? Sołotwina o numerze 132508R, na działkach o nr ewid. gruntów: 90/5, 90/6 położonych w miejscowości Basznia Dolna 2020-06-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4 i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4, 23, 43 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów: 15/3, 16 i na działkach o nr ewid. gruntów: 1016, 1121 w mieście Lubaczów 2020-06-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opaka, na działkach o nr ewid. gruntów: 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Opaka, na działkach o nr ewid. gruntów: 557, 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 2020-06-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10.06.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Załuże oraz Mokrzyca, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-06-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów, na terenie miejscowości: Stary Lubliniec, Nowe Sioło, Niemstów i Folwarki, gmina Cieszanów oraz Załuże, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-06-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca, na działce o nr ewid. gruntu: 65/4 2020-06-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna 2020-06-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów, na działkach o nr ewid. gruntów: 791/1, 780, 470/2, 469, 468/2, 467, 466, 465/5, 464/2 2020-06-08
Obwieszenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu na dziatkach nr ewid. 1599, 1522, 1545 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 502, 382 w miejscowości Bałaje, Gmina Lubaczów 2020-06-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 2020-06-08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2020-06-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 483, 482/2, 479 w miejscowości Załuże 2020-06-05
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Huta Kryształowa wewnątrz zabudowy, na działkach o nr ewid. gruntów: 63/14, 63/19, położonych w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2020-06-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Basznia Dolna-Sołotwina o numerze 132508R, na działkach o nr ewid. gruntów : 90/5, 90/6 położonych w miejscowości Basznia Dolna 2020-06-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opaka, na działkach nr ewid. gruntów: 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Opaka, na działkach o nr ewid. gruntów: 557,558,655,375/2,375/1,373,372,371/1,370,369,368 2020-06-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej publicznej Krowica Sama wewnątrz osiedlową o numerze 132546R, na działce o nr ewid. gruntów : 808/26 położonej w miejscowości Krowica Sama 2020-06-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków, na działkach nr ewid. gruntów: 54/6, 54/5, 53/7, 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/4 i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów: 54/6,54/5,53/7, 53/5,53/3,52/2,51/2,51/3,51/4,43 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów na działkach o nr ewid. gruntów: 15/3,16 i na działkach o nr ewid. gruntów: 1016,1121 w mieście Lubaczów 2020-06-04
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna, na działkach o nr ewid. gruntów: 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia Dolna, na działkach o nr ewid. gruntów: 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 2020-06-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą 2020-06-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy 2020-06-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy 2020-06-01
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 26.05.2020 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna, na działkach o nr ewid. gruntów: 346,347,348,349,350/1,350/2,351,352,353,354,355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia dolna, na działkach o nr ewid. gruntów: 350/1,350/2,351,352,353,354,355 2020-05-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-05-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubaczowa o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu" na działkach nr ewid. 1599,1522, 1545 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 502, 382 w miejscowości Bałaje, Gmina Lubaczów 2020-05-20
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca, na działce o nr ewid. gruntu: 65/4 2020-05-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w miejscowości Huta kryształowa na działkach nr ewid. gruntów: 63/14, 63/19 położonych w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2020-05-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Basznia Dolna ? Sołotwina o nr 132508R na działce nr ewid. gruntów 90/5 i drodze wewnętrznej na działce nr ewid. gruntów 90/6 w miejscowości Basznia Dolna 2020-05-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krowica Sama - Osiedle o nr 132546R na działce nr ewid. gruntów 808/26 w miejscowości Krowica Sama 2020-05-18
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 329/1, 287/2, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1429 2020-05-15
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów, na działkach o nr ewid. gruntów: 791/1, 780, 470/2, 469, 468/2, 467, 466, 465/5, 464/2 2020-05-15
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów, na działkach o nr ewid. gruntów: 791/1, 780, 470/2, 469, 468/2, 467, 466, 465/5, 464/2 2020-05-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 557, 558, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368 2020-05-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354, 355 2020-05-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. 329/1,1426, 1427/1, cz.dz. 1427/2,1428,1429 2020-05-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca na działce nr ewid. 65/4 2020-05-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów, na działkach nr ewid. 791/1, 780,470/2,469,468/2, 467,466,465/5,464/2 2020-05-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. gruntów 871/2, 871/1, 870/3 w miejscowości Młodów 2020-04-30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/8, domu myśliwskiego oraz budynku punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/9 w obręb ewidencyjnym Sieniawka" na działkach o nr ewid. gruntów 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obręb ewidencyjnym Sieniawka 2020-04-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 54/11, 54/10 w miejscowości Dąbków 2020-04-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 997/1, 947, 946/2, 946/1, 944, 883/3 w miejscowości Karolówka 2020-04-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 329/1, 287/2, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1429 2020-04-15
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 628, 627, 626/2, 626/1, 625, 624, 623/6, 623/4 w miejscowości Młodów 2020-04-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodów na działkach nr ewid. gruntów: 791/1, 780, 470/2, 469, 468/2, 467, 466, 465/5, 464/2 2020-04-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyca na działce nr ewid. gruntów 65/4 2020-04-08
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 54/11, 54/10 w miejscowości Dąbków 2020-04-06
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 628, 627, 626/2, 626/1, 625, 624, 623/6, 623/4 w miejscowości Młodów 2020-04-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków" na działkach nr ewid. 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/5 w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 1121, 1094/2 w m. Lubaczów 2020-03-30
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 19.03.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 628,627,626/2,626/1,625,624,623/6,623/4 w miejscowości Młodów 2020-03-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 19.03.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid 54/11,54/10 w miejscowości Dąbków 2020-03-20
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 997/1, 947, 946/2, 946/1, 944, 883/3 w miejscowości Karolówka 2020-03-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 1599,1522,1545 obręb Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 502,382 obręb Bałaje gmina Lubaczów z wylotem do rowu 2020-03-19
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu 2020-03-18
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnychdla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4 x 120mm2, wraz z przy łączem kablowym nN typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. 997/1,947,946/2, 946/1,944,883/3 w miejscowości Karolów ka, gm. Lubaczów 2020-03-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 628, 627, 626/2, 626/1, 625, 624, 623/6, 623/4 w miejscowości Młodów 2020-03-06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gruntów 54/11, 54/10 w miejscowości Dąbków 2020-03-06
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach nr ewid. 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/3, 51/5 w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 1121, 1094/2 w m. Lubaczów 2020-03-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów", na terenie miejscowości: Stary Lubliniec, Nowe Sioło, Niemstów i Folwarki, gmina Cieszanów oraz Załuże, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie 2020-03-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/8, domu myśliwskiego oraz budynku punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/9 w obręb ewidencyjnym Sieniawka na działach o nr ewid. gruntów 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obręb ewidencyjnym Sieniawka 2020-02-26
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120mm2, wraz z przyłączeni kablowym nN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach nr ewid. 53/5,53/3,52/2,51/2,51/3,51/5 w miejscowości Dąbków, gm. Lubaczów oraz na działkach nr ewid. 1121,1094/2 w miejscowości Lubaczów 2020-02-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 oraz budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 na działkach o nr ewid. gruntów 997/1, 947, 946/2, 946/1, 944, 883/3 w miejscowości Karolówka. 2020-02-20
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/5, 51/3 w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów 1094/2, 1121 w m. Lubaczów 2020-02-06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1xl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 i budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 166/1,166/2,165,173,175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40,212/1,213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów 2020-02-05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki na działkach o nr ewid. gruntów 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9. 2020-01-30
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej Nr 202/1547 2020-01-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże 2020-01-21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubaczowa o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS Ixl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr. ewid. 166/1, 166/2, 165,173, 175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40,212/1,213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów 2020-01-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2020-01-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki na działkach o nr ewid. gruntów: 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 2020-01-03
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki na działkach o nr ewid. gruntów 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 2020-01-03
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny