Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2023

Drukuj
Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2023:
Nazwa pozycji Data
ZAWIADOMIENIE o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej ewidencji zabytków 2023-12-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej dokonania zmian w decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 16.01.2023 r. nr 2/2023/GPS/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej Młodów na działce nr ewid. 990/2 w miejscowości Młodów 2023-12-21
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem, aneksem nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia oraz aneksem nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów oraz o możliwości składania uwag i wniosków do złożonego raportu oddziaływania na środowisko oraz aneksu nr 1 i 2 2023-12-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-12-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Krowica Hołodowska 2023-12-18
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-12-18
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-12-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków 2023-12-13
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-12-13
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie o mocy do 90 MW 2023-12-13
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie o mocy do 90 MW oraz o możliwości składania uwag i wniosków do złożonego raportu odziaływania na środowisko 2023-12-13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-12-12
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. 2023-12-04
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem oraz aneksem nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w przedsięwzięcia 2023-11-29
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-11-29
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.02.2022 r. znak GPS.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2023-11-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.02.2022r. znak GPS.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2023-11-27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2023-11-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków 2023-11-21
ZAWIADOMIENIE o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej ewidencji zabytków 2023-11-20
OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2023-11-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2023-11-15
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków 2023-11-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca na działkach o nr ewid. gruntów: 606/3, 606/4 w miejscowości Załuże oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 206, 208/11, 208/12, 208/13 w miejscowości Mokrzyca 2023-11-13
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowski, w gminie Lubaczów, obręb Budomierz oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. gruntów 51/2 obręb Budomierz 2023-11-08
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski 2023-11-08
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 7 o mocy do. 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działce o nr ewid. gruntów 60 obręb Krowica Sama oraz na działkach o nr ewid. gruntów 784/1, 1378 i 781/2 obręb Krowica Hołodowska 2023-11-08
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Nowa Grobla 7" o mocy do. 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działce o nr ewid. gruntów 60 obręb Krowica Sama oraz na działkach o nr ewid. gruntów 784/1, 1378 i 781/2 obręb Krowica Hołodowska 2023-11-08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. gruntów 1164, 1165, 1166/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2023-10-30
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2023-10-30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 111/1, 112/1, 134/1, 143 w miejscowości Szczutków 2023-10-27
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2023-10-24
OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego - Stowarzyszenie Myśliwskie Cietrzew w Lubaczowie 2023-10-24
ZAWIADOMIENIE o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej ewidencji zabytków 2023-10-23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/8, domu myśliwskiego oraz budynku punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/9 w obręb ewidencyjnym Sieniawka na działkach o nr ewid. gruntów 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obręb ewidencyjnym Sieniawka 2023-10-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca na działkach o nr ewid. gruntów: 606/3, 606/4 w miejscowości Załuże oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 206, 208/11, 208/12, 208/13 w miejscowości Mokrzyca 2023-10-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2023-10-19
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2023-10-19
OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Ryś w Lubaczowie 2023-10-18
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji i pozwoleniu na przebudowę linii 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowę napowietrznej linii 110kV Tomaszów Południe - Lubaczów polegające na przebudowie istniejącej napowietrznej linii 110kV relacji Tomaszów Lubelski - Lubaczów poprzez jej rozbiórkę i budowę nowej linii 100kV relacji Tomaszów Lubelski -Lubaczów 2023-10-18
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca 2023-10-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2023-10-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-10-05
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2023-10-03
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2023-10-02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-10-02
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 7 o mocy do. 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działce o nr ewid. gruntów 60 obręb Krowica Sama oraz na działkach o nr ewid. gruntów 784/1, 1378 i 781/2 obręb Krowica Hołodowska 2023-09-22
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-09-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 606/3, 606/4 w miejscowości Załuże, 206, 208/11, 208/12, 208/13 w miejscowości Mokrzyca 2023-09-08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 116 w miejscowości Dąbków 2023-09-07
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-09-07
OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 64 w Lubaczowie z dnia 5 września 2023 r. o rejestracji kandydatów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Lubaczowie 2023-09-06
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2023-09-01
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-08-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej oraz terenu zewnętrznego przy świetlicy w miejscowości Mokrzyca na działkach nr ewid. gruntów: 198/1, 199, 200 2023-08-07
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-08-07
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 9 o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama, gm. Lubaczów obszar wiejski 2023-08-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 9 o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama, gm. Lubaczów obszar wiejski 2023-08-03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zbiornika wody uzdatnionej na działce nr ewid. 206 w miejscowości Mokrzyca 2023-08-02
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2023-08-02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 435, 437, 434, 439/2, 419 w miejscowości Krowica Hołodowska i na działkach nr ewid. gruntów: 276, 291/1 oraz części działki nr ewid. 291/2 w miejscowości Budomierz 2023-08-01
OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołaania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową 2023-07-31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-07-31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa istniejącej czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże na działce o nr ewid. gruntów 1575 celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3 2023-07-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 439/1, 877/1 w miejscowości Wólka Krowicka 2023-07-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej na działce nr ewid. 1488 w miejscowości Basznia Dolna 2023-07-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Opel Movano 2023-07-27
OBWIESZCZENIE o odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Lubaczów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową 2023-07-24
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 10.07.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej oraz terenu zewnętrznego przy świetlicy w miejscowości Mokrzyca na działkach nr ewid. gruntów: 198/1, 199, 200 2023-07-12
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zbiornika wody uzdatnionej na działce nr ewid. 206 w miejscowości Mokrzyca 2023-07-11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 435, 437, 434, 439/2, 419 w miejscowości Krowica Hołodowska i na działkach nr ewid. gruntów: 276, 291/1 oraz części działki nr ewid. 291/2 w miejscowości Budomierz 2023-07-10
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-07-07
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2023-07-06
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-07-06
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-07-06
Obwieszczenie o podjęciu w gminie Cieszanów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, na podstawie którego mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-07-05
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 439/1, 877/1 w miejscowości Wólka Krowicka 2023-07-04
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej na działce nr ewid. 1488 w miejscowości Basznia Dolna 2023-07-04
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Opel Movano 2023-07-04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na działce nr ewid. 120/4 w miejscowości Dąbków 2023-07-03
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 435, 437, 434, 439/2, 419 w miejscowości Krowica Hołodowska i na działkach nr ewid. gruntów: 276, 291/1 oraz części działki nr ewid. 291/2 w miejscowości Budomierz 2023-06-27
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-06-27
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej na działce nr ewid. gruntów: 1488 w miejscowości Basznia Dolna 2023-06-27
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 439/1, 877/1 Wólka Krowicka 2023-06-27
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1 dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło - 1, Mielniki -1, KGZ Lubaczów 2023-06-27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1 dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło ? 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów 2023-06-27
Obwieszcaenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 112/3, 112/4 w miejscowości Szczutków 2023-06-26
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2023-06-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 9 o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama, gm. Lubaczów obszar wiejski na działce o nr ewid. 808/45 obręb Krowica Sama 2023-06-20
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 88/2, 162, 157, 158, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-06-19
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-06-16
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 439/1, 877/1 w miejscowości Wólka Krowicka 2023-06-15
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże 2023-06-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże 2023-06-09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej na działce o nr ewid. gruntów 1488 w m. Basznia Dolna 2023-06-07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika wody uzdatnionej na działce o nr ewid. gruntów 206 w m. Mokrzyca 2023-06-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 849/1, 1362, 839, 840, 841 w miejscowości Lisie Jamy 2023-06-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów: 112/3, 112/4, w miejscowości Szczutków 2023-06-06
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 112/3, 112/4 w miejscowości Szczutków 2023-06-02
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową 2023-05-31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 1357, 1637 w miejscowości Piastowo 2023-05-30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 931, cz.dz. 932/2, 962 w miejscowości Borowa Góra 2023-05-30
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.05.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na działce nr ewid. 120/4 w miejscowości Dąbków 2023-05-30
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło 1 i Mielniki - 1 dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło - 1, Mielniki 1, KGZ Lubaczów 2023-05-30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki - Nowe Sioło 2023-05-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki - Nowe Sioło 2023-05-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 1163, 1164, 525/8 w miejscowości Krowica Hołodowska 2023-05-19
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie o mocy do 90 MW 2023-05-17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie" o mocy do 90 MW 2023-05-17
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę na działce o numerze ewid. 1575, obręb Załuże 2023-05-16
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej oraz terenu zewnętrznego przy świetlicy w miejscowości Mokrzyca na działkach nr ewid. gruntów: 198/1, 199, 200 2023-05-15
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 849/1, 1362, 839, 840, 841 w miejscowości Lisie Jamy 2023-05-15
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2023-05-12
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2023-05-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów: 849/1, 1362, 839, 840, 841 w miejscowości Lisie Jamy 2023-05-10
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 120/4 w miejscowości Dąbków 2023-05-09
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022-2030 2023-05-09
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022-2030 2023-05-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 1357, 1637 w miejscowości Piastowo 2023-05-08
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 931, cz.dz. 932/2, 962 w miejscowości Borowa Góra 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 931, cz.dz. 932/2, 962 w miejscowości Borowa Góra 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 931, cz.dz. 932/2, 962 w miejscowości Borowa Góra 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 1357, 1637 w miejscowości Piastowo 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 1357, 1637 w miejscowości Piastowo 2023-05-08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 112/3, 112/4 w miejscowości Szczutków 2023-05-08
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie o mocy do 90 MW 2023-04-27
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 931, cz.dz. 932/2, 962 w miejscowości Borowa Góra 2023-04-25
Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022?2030. 2023-04-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 1163, 1164, 525/8 w miejscowości Krowica Hołodowska 2023-04-24
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 19.04.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 1163, 1164, 525/8 w miejscowości Krowica Hołodowska 2023-04-24
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski 2023-04-20
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-04-20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 849/1, 1362, 839, 840, 841 w miejscowości Lisie Jamy 2023-04-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów - Basznia - odcinek w km od 2+022 do km 8+711 2023-04-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki Nowe Sioło 2023-04-06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów 439/1, 877/1 w miejscowości Wólka Krowicka 2023-04-05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 na terenie województwa podkarpackiego 2023-03-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Rozbudowa istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę 2023-04-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki - Nowe Sioło, w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-03-27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntów 931, 932/2, 962, 367/15 w miejscowości Borowa Góra 2023-03-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntów 62, 88/2, 157, 158, 159, 162, 286 w miejscowości Krowica Lasowa 2023-03-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntów 1357, 1637 w miejscowości Piastowo 2023-03-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej oraz terenu zewnętrznego przy świetlicy na działkach o nr ewid. gruntów 198/1, 174, 199 w miejscowości Mokrzyca 2023-03-22
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji: GPS.6733.45.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2023-03-21
Decyzja warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na części działki nr ewid. 644 w miejscowości Szczutków 2023-03-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 776, 993, 849/2 w miejscowości Basznia Górna 2023-03-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7116A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 120/4 w miejscowości Dąbków 2023-03-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1628/4, 1628/6, 1628/7, 1628/8 w miejscowości Młodów 2023-03-15
Obwieszczenie o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: Przebudowa Linii 110kV Tomaszów Południe-Lubaczów ETAP I 2023-03-15
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022-2030 2023-03-14
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022-2030 2023-03-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 288/1 w miejscowości Załuże 2023-03-09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w km 39+958 do 45+076 i 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2023-03-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2023-03-02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2023-03-02
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów - sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz na wykonanie urządzeń wodnych - umocnienie skarp wód powierzchniowych dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2023-03-01
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr ewid. 1077/1 w miejscowości Załuże 2023-02-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wezwaniu do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki - Nowe Sioło. 2023-02-24
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 776, 993, 849/2 w miejscowości Basznia Górna 2023-02-23
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 21.02.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 776, 993, 849/2, w miejscowości Basznia Górna 2023-02-23
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-02-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa punktu widokowego z wieżą widokową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z podziałem działki na części działki nr ewid. 120/5 w miejscowości Borowa Góra 2023-02-22
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 776, 993, 849/2 w miejscowości Basznia Górna 2023-02-15
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1628/4, 1628/6, 1628/7, 1628/8 w miejscowości Młodów 2023-02-15
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 288/1 w miejscowości Załuże 2023-02-15
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 288/1 w miejscowości Załuże 2023-02-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki Nowe Sioło 2023-02-14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: Przebudowa Linii 110kV Tomaszów Południe-Lubaczów ETAP I (gm. Tomaszów Lubelski, gm. Bełżec, - pow. tomaszowski; gm. Narol, gm. Horyniec-Zdrój, gm. Cieszanów, gm. Lubaczów-pow. lubaczowski) 2023-02-10
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.02.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: 2023-02-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 167/3, 167/2, 167/1, 167/5 w miejscowości Mokrzyca 2023-02-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2023-02-09
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2023-02-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa punktu widokowego z wieżą widokową wraz z niezbędną infrastruktura techniczną wraz z podziałem działki" na części działki nr ewid. gruntów 120/5 w miejscowości Borowa Góra 2023-02-03
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa-Dąbrowa 2023-02-03
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2023-02-02
OBWIESZCZENIE Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2023-02-01
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów - Basznia - odcinek w km od 2+022 do km 8+711 2023-01-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o podjęciu zawieszonego postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.2 o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łukawiec 2023-01-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z 2-ma szafami kablowymi SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 944, 946/1, 945/3 w miejscowości Karolówka 2023-01-25
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Lubaczów z dnia 28.12.2022 r., znak IKR.6733.3.2020 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2023-01-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową oraz przyłączem kablowym nn 0,4 kV na działkach nr ewid. gruntów: 776, 993, 849/2 w miejscowości Basznia Górna 2023-01-24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu o salę sportową wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami budowlanymi, w tym wewnętrzną instalację gazową na działce o nr ewid. gruntów 288/1 w miejscowości Załuże 2023-01-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki - Nowe Sioło 2023-01-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 1628/4, 1628/6, 1628/7, 1628/8 w miejscowości Młodów 2023-01-17
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2023-01-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej Młodów na działce nr ewid. 990/2 w miejscowości Młodów 2023-01-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 167/3, 167/2, 167/1, 167/5 w miejscowości Mokrzyca 2023-01-11
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 03.01.2023 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 167/3, 167/2,167/1,167/5 w miejscowości Mokrzyca 2023-01-05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1188/2, 1188/1, 1187, 1186 w miejscowości Młodów 2023-01-04
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-01-03
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2023-01-03
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z 2-ma szafami kablowymi SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 944, 946/1, 945/3 w miejscowości Karolówka 2023-01-02
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny