Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2024

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2024:
Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE o zażaleniu na postanowienie Wójta Gminy Lubaczów o odmowie wznowienia postępowania w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2024-04-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: Przebudowa Linii 110 kV Tomaszów Południe-Lubaczów - etap II 2024-04-09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa zbiornika wodnego - stawu na działce o nr ewid. 429 w miejscowości Opaka 2024-04-05
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubaczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034 sporządzonych dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Lubaczów 2024-04-03
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 90 MW 2024-04-02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gruntów 105, 106, 107, 108, 110 w miejscowości Hurcze wraz z podziałem działek 2024-03-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obudów studziennych w m. Mokrzyca na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206 i 209, przebudowa rurociągu wody surowej ze studni S-1a, przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociągu wody spustowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209 oraz w m. Załuże na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 606/4 i 606/5 2024-03-26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Żłobka Kraina Malucha na działce o nr ewid. 44/4 w miejscowości Dąbków 2024-03-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową 2024-03-26
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2024-03-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr LBC7116B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na części działki nr ewid. 116 w miejscowości Dąbków 2024-03-22
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2024-03-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na potrzeby realizacji inwestycji OZE na terenie gminy Cieszanów na działkach o nr ewid. gruntów 2974, 1108, 1107, 1104, 1102, 1101, 1105, 1106, 1103, 1100/4, 2978, 2986/1, 2816/2 w miejscowości Dachnów 2024-03-19
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. gruntów: 1164, 1165, 1166/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2024-03-15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dwoma studniami S-l i S-2bis zlokalizowanymi w m. Mokrzyca, gm. Lubaczów 2024-03-14
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1164, 1165, 1166/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2024-03-08
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportem oraz aneksem nr 1, 2 i 3 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów oraz o możliwości składania uwag i wniosków do złożonego raportu oddziaływania na środowisko oraz aneksu nr 1, 2 i 3 2024-03-05
OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 1691R Basznia - Wólka Horyniecka na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Horyniec 2024-03-04
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2024-02-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2024-02-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na działkach nr ewid. 67, 38 obr. Mokrzyca, gmina Lubaczów 2024-02-27
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na potrzeby realizacji inwestycji OZE na terenie gminy Cieszanów na działkach o nr ewid. gruntów 67, 38 w miejscowości Mokrzyca 2024-02-26
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 7 o mocy do. 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działce o nr ewid. gruntów 60 obręb Krowica Sama oraz na działkach o nr ewid. gruntów 784/1, 1378 i 781/2 obręb Krowica Hołodowska 2024-02-19
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na działkach nr ewid.: 67, 38 obr. Mokrzyca, gmina Lubaczów, na potrzeby realizacji instalacji OZE na terenie gminy Cieszanów 2024-02-22
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na potrzeby realizacji inwestycji OZE na terenie gminy Cieszanów na działkach o nr ewid. gruntów 67, 38 w miejscowości Mokrzyca 2024-02-16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Lubaczów oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 2024-02-16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. gruntów 1164, 1165, 1166/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2024-02-14
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obudów studziennych w m. Mokrzyca na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206 i 209, przebudowa rurociągu wody surowej ze studni S-1a, przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociągu wody spustowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209 oraz w m. Załuże na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 606/4 i 606/5 2024-02-14
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2024-02-09
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 5.02.2024 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obudów studziennych w m. Mokrzyca na działkach o nr ewid. gruntu 206 i 209, przebudowa rurociągu wody surowej ze studni S-1a, przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociągu wody spustowej na działkach o nr ewid. gruntu 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209 oraz w m. Załuże na działkach o nr ewid. gruntu 606/4 i 606/5 2024-02-08
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 159/1, 172/1, 173/2, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 180/1, 180/2, 181 (z wyłączeniem gruntów organicznych klasy III) obręb ewidencyjny Basznia Górna, gm. Lubaczów, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie o mocy do 90 MW 2024-02-08
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa obudów studziennych w m. Mokrzyca na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206 i 209, przebudowa rurociągu wody surowej ze studni S-1a, przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociągu wody spustowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209 oraz w m. Załuże na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 606/4 i 606/5 2024-02-05
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem oraz z aneksem nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowski, w gminie Lubaczów, obręb Budomierz oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. gruntów 51/2 obręb Budomierz 2024-01-31
ZAWIADOMIENIE o wyłączeniu karty adresowej zabytku z Gminnej ewidencji zabytków 2024-01-29
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 6 o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski na działkach o nr ewid. gruntów 62/2 i 58 obręb Budomierz oraz na działce o nr ewid. gruntów 363 obręb Krowica Hołodowska 2024-01-26
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2024-01-23
Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem oraz z aneksem nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Nowa Grobla 6" o mocy do 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Budomierz oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski oraz o możliwości składania uwag i wniosków do złożonego raportu oddziaływania na środowisko oraz aneksu nr 1. 2024-01-22
Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem oraz z aneksem nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 7 o mocy do 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Krowica Sama oraz Krowica Hołodowska, gm. Lubaczów obszar wiejski oraz o możliwości składania uwag i wniosków do złożonego raportu oddziaływania na środowisko oraz aneksu nr 1. 2024-01-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr gruntów: 944/2, 945/2, 945/5, 947, 948/10 w miejscowości Karolówka 2024-01-19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa kablowych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych na potrzeby realizacji inwestycji OZE na terenie gminy Cieszanów na działkach o nr ewid. gruntów 67, 38 w miejscowości Mokrzyca 2024-01-19
Prace taksacyjne w lasach własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Lubaczów wykonywanych w ramach Sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034 2024-01-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Lubaczów 2024-01-18
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa obudowy studziennej w miejscowości Mokrzyca na działce o nr ewid. gruntów 206, 209, przebudowa rurociągu wody surowej ze studni S-1a, przebudowa zasilania energetycznego i sterowania do studni S-1a, przebudowa rurociągu wody spustowej na działkach o nr ewid. gruntów 206, 207, 208/12, 208/13, 208/14, 209 w miejscowości Mokrzyca, oraz 606/4, 606/5 w miejscowości Załuże 2024-01-08
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny